Privacyverklaring

Privacyverklaring Fitter&Fitter

 

1.    Algemeen

Fitter & Fitter brengt zoveel mogelijk mensen in contact met een gevarieerd aanbod aan sporttrainingen. Gegevensbescherming nemen wij heel ernstig. Wij garanderen een gepaste bescherming van uw persoonsgegevens. Daarbij baseren wij ons op de voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (kortweg AVG of GDPR).

Met deze Privacyverklaring informeren wij u over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken van zodra u lid wordt van Fitter&Fitter.  

Door deze Privacyverklaring te aanvaarden tijdens het registratieproces, verklaart u zich akkoord met de inhoud ervan. Gaat u niet akkoord met een of meerdere voorwaarden, dan verzoeken wij u vriendelijk zich vooralsnog niet te registreren en eerst contact met ons op te nemen via info@fitterandfitter.be om uw bezorgdheden te bespreken.

Deze Privacyverklaring hoort samen met de Gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op Virtuagym. Wij raden u aan beide documenten zorgvuldig door te lezen.

 

2.    Wat doet Fitter&Fitter met uw informatie?

Bij het verwerken van de persoonsgegevens die u tijdens uw inschrijving opgeeft heeft Fitter&Fitter de volgende doelstellingen voor ogen:

·      Een persoonlijke fiche aan te maken i.f.v. de verplichte ongevallenverzekering voor onze leden

·      Nieuwsbrieven en/of andere informatie over producten en diensten, indien gewenst, versturen

·      Uw interessegebieden in kaart brengen zodat wij u gepersonaliseerde aanbevelingen kunnen aanleveren

·      U te contacteren wanneer nodig
 

3.    Wanneer verwerken wij of gebruiken wij welke persoonsgegevens?

Wij slaan volgende meer persoonsgebonden informatie op:

Algemeen: e-mailadres
Specifiek bij registratie voor onze nieuwsbrief: e-mailadres, postcode, voornaam en naam;
Specifiek in functie van de trainingen: opvolgingsmomenten
Specifiek in functie van onze ongevallenverzekering: uw Virtuagymprofiel

Wij houden de persoonsgegevens in uw persoonlijk profiel bij zolang u geregistreerd blijft bij Fitter&Fitter. Op die manier kunnen wij u onze diensten op een optimale manier aanbieden. Indien u uw registratie opzegt, dan worden uw persoonsgegevens niet langer bewaard.

 

4.    Social Media

De vraag of uw foto’s en video’s gebruikt mogen worden op de website, in de (digitale) nieuwsbrief en op sociale-media accounts van Fitter&Fitter, wordt gesteld in onze inlichtingenfiche.

 

5.    Doorgeven van persoonsgegevens aan derden

Bij de uitbouw van onze dienstverlening werken wij samen met freelancers. Deze freelancers zijn er contractueel toe verbonden het privacybeleid van Fitter&Fitter strikt te respecteren. Zij handelen enkel op instructie van Fitter&Fitter en nemen de nodige maatregelen om persoonsgegevens adequaat te beschermen.

 

6.    Inzage- en correctierecht + andere rechten?

U hebt het recht om kosteloos informatie te vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u eveneens het recht om deze persoonsgegevens te laten wijzigen indien ze onjuist of onvolledig zijn. Daarnaast kunt u uw persoonsgegevens laten verwijderen of het gebruik ervan verbieden indien ze niet ter zake zijn. 

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u ons altijd contacteren via het e-mailadres info@fitterandfitter.be.

In overeenstemming met de Algemene Verordening gegevensbescherming van 27 april 2016 (AVG of GDPR), beschikt u over specifieke rechten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kan steeds - kosteloos en zonder daarvoor enige motivatie te moeten geven - bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens voor doeleinden van direct marketing.

U heeft het recht om ons kosteloos te vragen over welke persoonsgegevens wij beschikken, en deze gegevens desgevallend kosteloos te laten corrigeren, over te dragen of te verwijderen. 

U heeft het recht om ons kosteloos, maar gemotiveerd, te vragen om de verwerking van persoonsgegevens te beperken of om tegen een verwerking bezwaar te maken.

 

7.    Hoe beveiligt Fitter&Fitter uw persoonsgegevens?

Fitter&Fitter neemt gepaste beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen onder meer onverwachte vernietiging, toevallig verlies, moedwillige wijziging of ongeoorloofde toegang. Wij zorgen ervoor dat alle informatie en elk bestand op een veilige terminal wordt opgeslagen. 

 

8.    Waar kan ik terecht voor vragen en/of klachten?

Fitter&Fitter stelt alles in het werk om uw privacy te respecteren. Uiteraard valt het nooit uit te sluiten dat een en ander kan worden verbeterd. Wij vragen u vriendelijk om eventuele opmerkingen en/of klachten aan ons te melden via info@fitterandfitter.be.

Indien u meent dat wij uw klacht niet afdoende hebben behandeld, melden wij u dat u ook steeds het recht heeft om contact op te nemen met de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (Privacycommissie) en in voorkomend geval klacht in te dienen, zo u zich in uw rechten geschonden acht. 

 

9.    Wijzigingen

Fitter&Fitter behoudt zich steeds het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. Gelieve daarom zelf regelmatig de laatste versie van dit document te raadplegen. 

Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 09/01/2019.